Kallelse till årsmötet 2017 – 22 mars kl 18:30

ONSDAGEN DEN 22 MARS KL 18:30.

Plats: se epostutskick eller ta kontakt med styreslen.

DAGORDNINGEN

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
 4. Fråga om mötet har kallats på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning)
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet
 11. Behandling av inkomna motioner
 12. Fastställande av verksamhetsplan (ej obligatorisk)
 13. Fastställande av budget (ej obligatorisk)
 14. Fastställande av medlemsavgifter och förfallodag för årsavgift
 15. Val av föreningens ordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor(er) och suppleant(er)
 18. Val av ledamöter i valberedningen

  AVSLUTNING OCH PRISUTDELNING

Samtliga handlingar kommer att tillhandahållas via mejl innan mötet samt vara medlemmarna tillhandahålla på årsmötet. Kontakta sekreteraren om ni önskar få handlingarna hemskickade innan mötet.